петак, 27. фебруар 2015.

Georgia and 15º Cancer Published on 22nd February,2015. I Author: Smiljana Gavrančić

Georgia and 15º Cancer


Last Georgian king was called George and that was a sign that after his death the country to be entrusted to St. George... Inside the Zodiac, on 15º  Cancer,  Jupiter (God) is exalted and the name is always energy, the name is destiny.. .

The former Soviet republic, Georgia, may soon become important on a global scene, if judging by the fact that I have mapped this country on 15º  Cancer within the Zodiac, and also that we are waiting for the last, the 7th, the historic,  square of Uranus and Pluto (March 17th, 2015. ) that will go over 15º Aries / 15º Capricorn.

Georgia is located on the border between southwest Asia and Eastern Europe, and the Georgians themselves call their country "Balcony of Europe". After the military conflict in South Ossetia in early August 2008, in which intervened  Russia, Georgia has lost sovereignty over the provinces of South Ossetia and Abkhazia, which declared their independence. The Republic of Georgia still considers these provinces its own territory, under temporary occupation. These territories are internationally recognized only by Russia, Venezuela and Nicaragua, and the whole international community (EU, US) - has denied international recognition.

Picture of Georgia in the horoscope of New Russia

If we look at the horoscope of the New Russia, we see Jupiter, the ruler of the 4th house (territory), on 15º Cancer, in conjunction with Chiron (healing, pain), which is also on 15º Cancer! At the time of the Russian-Georgian war, Vladimir Putin (current president of Russia) was the Prime Minister of the country. His Jupiter (extension, expansion) in the natal chart is the ruler of 8th  house (wars) of 10th house (he as President), and at that time was in Solar Arc direction on 15º Cancer! Thus, in the horoscope of the New Russia, we could, on 15º Cancer, have a picture of Georgia.  With  Jupiter and Chiron conjunction we have the image of a country which has a wound, an injury. Otherwise, after the end of the Russian-Georgian war - Georgia left the Commonwealth  of the independent states, which is a "disguised" continuation of the former USSR!Rose revolution

The current Georgia (April 09, 1991) has MC (reputation of the country) in Aries. In the period of the so-called, famous "Rose Revolution", in November 2003, which resulted with a change and  departure from power of the famous president of Georgia, Eduard Shevardnadze, Solar Arc Mars (ruler of the MC) was on 15º Cancer! Otherwise, at 15º Cancer Shevardnadze, in his chart has Pluto! Members of the opposition have accused him for corruption, which was consistent with a direct arrival of Mars at the degree of exaltation of Jupiter (the law), on 15º Cancer!2015

During 2015, Russia has progressed Sun (President) just at 15º Cancer, crossing Jupiter and Chiron of the horoscope of New Russia, so over the degree that represents Georgia. This could be a picture of Vladimir Putin, who somehow comes in connection with Georgia. Interesting is that  Solar Arc Chiron (wound, injury) from the horoscope of the Soviet Union -  this year  is positioned on 15º Cancer (Georgia)! Otherwise, the very top of 4th house (territory) in the horoscope of the USSR was just around 15º Cancer!Harmonic point

If we want to see the relationship between Russia and Georgia, we can do it if we calculate the harmonic point of Mercury and Jupiter in the horoscope of New Russia. Why Mercury and Jupiter? Because Mercury is the ruler of the Ascendant and  represents Moscow, capital of Russia, but also here it also represents an authority, because Mercury is the ruler of the 10th in chart of New Russia too. On the other hand, Georgia is here Jupiter on 15º Cancer, which is intercepted sign in the 10th house. Interception takes time and a planet that is intercepted – is sensitive to transits.In the chart for the relationship between Russia and Georgia we  found that the Harmonic point of  two countries is on 9º Leo, on  the South Node of New Russia, so this is here certainly a story about loss, because South Node has that connotation. Just this year, 2015, the secondary Ascendant of Georgia is on 9º Leo, while at the same place are Solar Arc Jupiter and  Solar Arc Chiron of New Russia!

The chart for 7th Uranus-Pluto square,  has the Moon in opposition with  Harmonic point of Russia and Georgia, on 9º of Aquarius, which is also a picutre of some events  between Russia and Georgia.Does new Putin's "adventure" is another former Soviet republic? Remains to be seen... About Russia's involvement in conflicts abroad, I wrote in September 2011 in my article "Russia and 26º fixed signs," when I announced Putin's victory in the elections of March 2012 and the beginning of a turbulent period for the country, since the first Uranus-Pluto square (over 8º of cardinal signs, Aries and Capricorn) has just turned on Mars on 8° Aries, and Uranus on 8º Capricorn  from the horoscope of  New Russia.

недеља, 22. фебруар 2015.

Gruzija i 15º Raka Objavljen: 22. februar, 2015. | Autor: Smiljana Gavrančić

Gruzija  i 15º Raka

Poslednji gruzijski car zvao se Georgije i to kao da je bio znak da će zemlja nakon njegove smrti biti poverena Svetom Georgiju...Unutar Zodijaka, na 15º Raka, egzaltira Jupiter (Bog), a ime je uvek energija, ime je sudbina...

Bivša sovjetska republika, Gruzija, može uskoro izbiti u prvi plan, ako je sudeći po tome da sam ovu zemlju mapirala unutar Zodijaka na 15º Raka, a da je ispred nas poslednji, sedmi, istorijski kvadrat Urana i Plutona (17. mart, 2015.) koji će ići preko 15º Ovna/15º Jarca.  

Gruzija se nalazi na granici između jugozapadne Azije i istočne Evrope, a sami Gruzini svoju zemlju nazivaju „balkonom Evrope“. Nakon oružanog sukoba u Južnoj Osetiji, početkom avgusta 2008., u koji se umešala i Rusija, Gruzija je izgubila suverenitet nad provincijama Južna Osetija i Abhazija koje su proglasile nezavisnost. Republika Gruzija ove delove i dalje smatra svojom vlastitom teritorijom, pod privremenom okupacijom.  Ove teritorije su međunarodno priznate samo od Rusije, Venecuele i Nikaragve, dok čitava međunarodna zajednica (EU, SAD) – je uskratila međunarodno priznanje.

Slika Gruzije u horoskopu Nove Rusije

Ako pogledamo horoskop Nove Rusije, nalazimo upravo Jupitera, vladara 4. polja (teritorija), na 15º Raka, u konjunkcjiji sa Hironom (rana, bol), koji je takođe na 15º Raka!. U vreme rusko-gruzijskog rata, Vladimir Putin (sadšnji predsednik Rusije) je bio premijer u svojoj zemlji. Njegov Jupiter (širenje, ekspanzija) je u natalnom horoskopu vladar 8. polja (ratovi) od 10. polja (on kao predsednik), i baš tada se u Solar Arc direkcijama našao na 15º Raka!  Dakle, u horoskopu Nove Rusija mi bismo mogli na 15º Raka upravo imati sliku Gruzije. U konjunkcji Jupitera i Hirona mi imamo sliku zemlje koja ima neku ranu, povredu. Inače, nakon okončanja rusko-gruzijskog rata – Gruzija je napustila Zajednicu Nezvisnih Država, koja je neki „prikriveni“ nastavak bivšeg SSSR-a!


Rose revolution

Sadašnja Gruzija (09. april, 1991.) ima MC (reputacija zemlje) u Ovnu. U periodu čuvene tzv. „Revolucije ruža“ („Rose revolution“), novembra 2003. , koja je za posledicu imala promene i odlazak sa vlasti čuvenog predsednika Gruzije, Eduarda Shevardnadzea, Solar Arc Mars (vladar MC-a) se upravo našao na 15º  Raka! Inače, na 15º Raka sam Shevardnadze, u svojoj karti ima Plutona! Pripadnici opozicije su ga optuživali za korupciju, što se i uklapa u sliku  dolaska direktivnog Marsa na  stepen egzaltacije Jupitera (zakon), na 15º Raka!


2015

Tokom 2015 godine, Rusija ima progresivno Sunce (predsdnik) upravo na 15º Raka, što najavljuje i prelazak preko Jupitera i Hirona iz horoskopa Nove Rusije, tj. preko stepena koji predstavlja Gruziju. Ovo bi mogla biti slika Vladimira Putina koji nekako dolazi u vezu sa Gruzijom. Zanimljivo je da i Solar Arc Hiron (rana, povreda) iz horoskopa SSSR-a – je ove godine pozicioniran na 15º Raka (Gruzija)! Inače, sam vrh 4. polja (teritorija) u horoskopu SSSR-a je bio baš oko 15º Raka!Harmonična tačka

Ako želimo da vidimo odnos Rusije i Gruzije, mi to možemo ako izračunamo Harmoničnu tačku za Merkura i Jupitera u horoskopu Nove Rusije. Zašto Merkura i Jupitera? Zato što je Merkur vladar Ascendenta Nove Rusije i predstavlja Moskvu, prestonicu Rusije, ali ovde i vlast, jer je Merkur ujedno i vladar 10. polja. S’ druge strane, Gruzija je ovde Jupiter na 15º Raka, koji je uklješten u 10. polju. Uklještenost traži vreme i planeta koja je uklještena je osetljiva na tranzite. Takođe, uklještenost priča o tome da ovde stvari pritajeno „tinjaju“...U karti za odnos Rusije i Gruzije nalazimo da je Harmonična tačka ove dve zemlje na 9º Lava, na Južnom čvoru Nove Rusije, pa je ovde svakako prisutna priča o gubicama, jer Južni čvor ima tu konotaciju. Baš ove godine, sekundarni Ascendent Gruzije je na 9º Lava, dok su na istom mestu i Solar Arc Jupiter i Solar Arc  Hiron Nove Rusije!

U karti sedmog Uran-Pluton kvadrata, Mesec se nalazi preko puta Harmonične tačke Rusije i Gruzije, na 9º Vodolije, što isto nagalšava pokretanje odnosa na realaciji Rusija-Gruzija.Da li je na pomolu nova Putinova „avantura“ na još jednu bivšu sovjetsku republiku? Ostaje da vidimo... O umešanosti Rusije u sukobe u inostranstvu pisala sam još septembra 2011 u svom članku „Rusija i 26º fiksnih znakova“, kada sam najavila pobedu Putina na izborima marta 2012 i početak turbulentnog perioda za ovu zemlju, budući da je prvi kvadrat Urana i Plutona (preko 8 º kardinalnih znakova, Ovna i Jarca) upravo pokrenuo Marsa sa 8 º Ovna i Urana sa 8 º Jarca iz horoskopa Nove Rusije. 


среда, 18. фебруар 2015.

Minsk and 15º Scorpio Originally published on February 17th, 2015. I Author: Smiljana Gavrančić

Minsk and 15º Scorpio

Originally published on February 17th, 2015. I Author: Smiljana Gavrančić


New Moon is always a symbol of a possible new beginning! Almost a month ago, on 20th January 2015, when I was looking at the horoscope for that moment (New Moon on 0ºAquarius), calculated for Greenwich (because it is the global picture, the picture for the whole world), the first thing which caught my eye, as mundane astrologer, was:- Ascendant was on 21º Gemini (which is the place where  in the horoscope of New Russia is the Sun - President, and the place where in the horoscope of the United States is Mars, the ruler of the Ascendant on 8º Scorpio).

- Axis IC-MC was on the so called "Avatar degrees", ie.  15º Leo / 15º Aquarius what certainly highlights the period of tensions on the mundane level. Otherwise, at 15º Aquarius German Chancellor Angela Merkel has in her natal chart the Moon (the German nation), but this is also the degree which I link to Poland (more about this you can read in my article "Poland and 15 º Aquarius"). 

- In support of this I add that it is precisely at this time that a secondary Moon  (moves around 1° for 1 month) of the United States was positioned exactly on 15º Scorpio ("Avatar degree") and squaring above mentioned axis IC-MC of the horoscope of the New Moon. Moon in the chart of USA is the ruler of 9th house (abroad). Square is always a picture of some kind of problem, and that things will not be easy.

- Venus (diplomacy) was positioned in the 10th house, and on 21º Aquarius,  on  degree which in my researching work (mapping  the Zodiac) I link to France (soon you will be able to read article about France and 21º Aquarius, on my blog). At that time the secondary Moon of 5th French Republic was on 21º Cancer and made  inconjunction to that Venus (diplomacy) on 21º Aquarius, so, there is a need to change something inside (inconjunction) in order to find a diplomatic solution.

- Tertiary axis 1/7 of the United States (Washington, DC, and anyone who stands across-diplomatic relations) was on 21º Leo / 21º Aquarius, which is the natal axis MC-IC of Vladimir Putin, the Russian president’s Natal Chart. And also, the axis 21º Aquarius / 21º Leo is  axis 1/7 of horoscope of Ukraine!

Otherwise, I am one of those (rare) astrologers  who  use  this Asc of  Ukraine - degree of Neptune’s exaltation - 21º Aquarius, and due to this research I have also received confirmation that this degree really „works“!!!

What has happened in the meantime?

In the capital of Belarus, Minsk, leaders of the two warring sides, Vladimir Putin and Peter Porošenko, met in order to achieve the ceasefire agreement and ceasefire in eastern Ukraine. Mediators were German Chancellor Angela Merkel and French President Francois Hollande. The meeting was hosted  by Belarusian President Alexander Lukashenko. Ceasefire agreement was signed on 12th February 2015, however, this conflict is still ongoing. Otherwise, Minsk hosted the negotiations of the warring sides since September 2014.

Minsk and 15º Scorpio

I looked at the horoscope of Minsk, capital of Belarus, where all this was happening. The first thing that caught my eye was the position of Moon (people) on the so-called "Avatar degree", the 15° Scorpio! In that place there is a secondary Moon (ruler of 9th - abroad) of  USA! The United States is still kept on the sidelines in this conflict, but this is a clear  picture of their indirect "presence" at this meeting. On 15° Scorpio is currently located secondary Ascendant of Minsk too, which only emphasizes the importance of this degree for Belarus!
Belarus is a former Soviet republic, which has a central (15° - the central, „royal“ degree)  importance of the Commonwealth of Independent States. For it was Minsk, the capital of Belarus, the seat of the CIS. This community was created on 8th December 1991. Intresting is, that the axis Ascendant / Descendant for that  moment is around the axis of 15º Taurus / 15º Scorpio, the so-called axis of "Avatar degree"!


Also intersting is, that  this Community was initiated just by the presidents of the former Soviet republics: Russia, Belarus and Ukraine, antagonists today, and one of them was the host of the meeting in Minsk! Later on, other former Soviet states became part of the CIS, and in the meantime some of them left it - Georgia, Ukraine...

Let us now take a look at the  horoscope of communist Belarus. Ascendant is in Libra, and if we do now secondary progression for the moment when Belarus became an independent state -  25th August, 1991, we find the ruler of the Ascendant, Venus, just on 14° Scorpio 22 ', therefore, very close to the central, 15º Scorpio ("Avatar degree")!If we now turn to the history of Minsk, then we can find that this city has suffered enormous damage. As many as 10 times throughout history it has been attacked by many nations and rulers - by  Napoleon, and all over by Poland  and Hitler's Germany ... All of this links to the nature of the sign of Scorpio, which is like the Phoenix - arises from the ashes. On the other hand, the central, 15° of fixed Scorpio gives it a special "weight" and not so easy story. Let me remind you that Belarus is on a "blacklist" of the West due to the authoritarian rulership of President Alexander Lukashenko, who rules this country for 20 years, since 1994. Amendments to the Constitution provided that the same person can many times be reelected for the head of the state.

The role of Poland

In his book, "Horoscopes of Europe", astrologer Marc Penfield says: "Minsk is the largest city between Moscow and Warsaw". This sentence led me to the conclusion that Poland here could have a major role, because  the MC of the New Moon  from 20th January 2015 was on 15º Aquarius (which is the degree which I link to Poland - "Poland and 15º Aquarius"). But, as the Moon of Angela Merkel is on  15° Aquarius, and makes a square to 15º Scorpio (Minsk) - it is not surprising that even after the ceasefire was signed the conflict in Eastern Ukraine still continues. Square never leads to realization, and things break halfway.

In my view, the negotiations should be moved perhaps to Warsaw, because, together with Angela Merkel, Poland could, in this Russian-Ukrainian conflict, somehow become important, whether directly or indirectly, remains open... On the other hand, the square "pulls", so that things happen just in Minsk, and not somewhere else, what has its meaning and purpose... because it is about some past life actions which were unfinished before, actions between the German, Polish and the Belarusian nations.We must also keep in mind that Poland is important as NATO base, which increases its role in this conflict.

About the central role of Germany, and therefore the German nation, in the times to come, I’ve already written in my article "Berlin axis and 20 ° Aries - 20ºLibra ".

It will be interesting to follow the next eclipses, because they will „touch“ Great Fixed Cross over 15º, so-called "Avatar degree", which will certainly reflect on Belarus, Poland, Germany...

1.      07th August, 2017, Lunar eclipse on 15° Aquarius 25’
2.      08th November, 2022, Lunar eclipse on 16 °Taurus 01’
3.      05th May, 2023, Lunar eclise on 14° Scorpio 48’

Chart sources:
"Horoscopes of Europe", Marc Penfield
"Horoscopes of the USA and Canada", Marc Penfield
"The Book of World Horoscopes", Nicholas Campion

http://www.esoteric.kiev.ua/astrology/ukraine1.html 

уторак, 17. фебруар 2015.

Minsk i 15º Škorpiona Objavljen: 17. februar, 2015. | Autor: Smiljana Gavrančić

Minsk i 15º Škorpiona


Mlad Mesec je uvek simbol mogućeg novog početka! Kada sam pre skoro mesec dana,  20. januara 2015. godine,  pogledala horoskop za taj trenutak (Mlad Mesec na 0º Vodolije), posmatrano za Grinič (jer je to globalna slika, slika za ceo svet), prvo što mi je kao mundanom astrologu zapalo za oko bilo je sledeće:

- Ascendent je bio na 21º Blizanaca (što je mesto gde se u horoskopu Nove Rusije nalazi Sunce – predsednik, a u horoskopu Sjedinjenih Država je to mesto gde se nalazi Mars, kao vladar Ascendenta sa 8º Škorpiona).

- Osa IC-MC je preko tzv. „Avatar stepenova“, tj. 15º Lava/15º Vodolije što sasvim sigurno naglašava period obojen tenzijama na mundanom nivou. Inače, na 15º Vodolije nemačka kancelarka Angela Merkel ima u svojoj natalnoj karti Mesec (nemački narod), ali je ovo i stepen koji vezujem za Poljsku (više o ovome ste mogli čitati u mom članku " Poljska i 15 º Vodolije“).

- U prilog ovome dodajem da je baš u to vreme sekundarni Mesesc (kreće se oko 1º za 1 mesec) Sjedinjenih Država bio pozicioniran baš na 15º Škorpiona („Avatar stepen“) i kvadrirao pomenutu osu IC-MC iz horoskopa Mladog Meseca. Mesec u karti SAD je inače vladar 9. polja (inostranstvo). Kvadrat signilizira problem, i da stvari neće ići lako...

- Venera (diplomatija) je bila pozicionirana u 10. polju, i na 21º Vodolije, na stepenu koji u svom istraživačkom radu (mapiranje Zodijaka) pripisujem Francuskoj. U to vreme sekundarni Mesec Pete Francuske Republike je na 21 º Raka i pravi inkonjunkciju sa ovom Venerom (diplomatija) sa 21 º Vodolije, pa se ovde jako puno toga mora promeniti iznutra (inkonjunkcija), da bi se diplomatsko rešenje pronašlo.

- Tercijarna osa 1/7 SAD-a (Washington D.C. i svako ko stoji preko puta-diplomatski odnosi) je bila na 21º Lava/21º Vodolije, što je i natalna osa MC-IC Vladimira Putina, ruskog predsednika. Inače, osa 21º Vodolije/21º Lava je natalna osa 1/7 iz horoskopa Ukrajine!

Inače, ja sam jedna od retkih (astrologa) koja za Asc Ukrajine koristi upravo stepen egzaltacije Neptuna - 21º  Vodolije, a i kroz ovo istraživanje sam dobila potvrdu da taj stepen zaista "radi"!!!

U međuvremenu šta se dogodilo?

U glavnom gradu Belorusije,Minsku, lideri dve zaraćene strane, Vladimir Putin i Petar Porošenko, sastali su se ne bi li postigli sporazum o primirju i obustavi vatre u Istočnoj Ukrajini. Posrednici su bili nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsdnik Francois Hollande. Domaćin sastanka je bio beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko. Sporazum o prekidu vatre je potpisan 12. februara, 2015., no, sukobi su i dalje nastavjeni. Inače, Minsk je bio domaćin pregovora ovih zaraćenih strana počev od septembra 2014.

Minsk i 15 º Škorpiona

Pogledala sam horoskop Minska, prestonice Belorusije gde se sve ovo dešava. Prvo što mi je zapalo za oko je pozicija Meseca (narod) na tzv. „Avatar stepenu“, na 15 º Škorpiona! Na tom mestu se nalazi sekundarni Mesec (vladar 9 – inostranstvo) SAD! Sjedinje Države se i dalje drže po strani u ovom sukobu, ali ovo je jasna slika njihove  indirektne„prisutnosti“ na ovom sastanku.  Na 15 º Škorpiona se trenutno nalazi i sekundarni Ascendent Minska, što samo naglašava značaj ovog stepena po Belorusiju!  


Belorusija je bivša sovjetska republika, koja ima centralni (15 º - centralni stepen) značaj u Zajednici Nezavisnih Država. Naime, upravo je Minsk, kao glavni grad Belorusije, sedište i Zajednice Nezavisnih Država. Ova zajednica je nastala 08. decembra, 1991. godine. Zanimljiva je osa Ascendent/Descendent za taj trenutak. Radi se upravo o osi 15º Bika/15º Škoripna, tzv. osi „Avatar stepenova“!Zanimlijvo je da su ovu zajednicu inicirali upravo predsednici ovih bivših sovjetskih republika: Rusija, Belorusija i Ukrajina, današnje zaraćene strane od kojih je jedna između njih domaćin sastanka! Kasnije su se Zajednici Nezavisnih Država pridružile i ostale bivše sovjetske države, da bi  u međuvremenu neke od njih i istupile iz iste – Gruzija,Ukrajina...

Pogledajmo sada i horoskop komunističke Belorusije. Ascendent je u Vagi, i ako uradimo sada sekundarne progresije za trenutak kada je Belorusija postala nezavisna država – 25. avgust, 1991., nalazimo vladara Ascendenta, Veneru, upravo na 14 º Škorpiona 22’,dakle, veoma blizu centralnog,  15º Škorpiona („Avatar degree“)!


Ako se sada pozabavimo istorijom Minska, onda nalazimo da je ovaj grad pretrpeo ogromnu štetu. Naime, čak 10 puta tokom istorije je bio meta napada mnogih drugih država i vladara- od Napoleona, pa sve preko Poljske i Hitlerove Nemačke... Sve ovo se uklapa u prirodu znaka Škorpiona koji je poput Feniksa – nastaje iz pepela. S’ druge strane, centralni, 15 º fiksnog Škorpiona mu daje posebnu „težinu“ i ne tako laganu priču. Podsetiću Vas da je Belorusija na „crnoj listi“ Zapada zbog autoritativne vladavine predsednika Aleksandra Lukašenka koji vlada ovom zemljom punih 20 godina, od 1994.godine. Izmenama Ustava omogućio je da jedna ista osoba može bezbroj puta biti izabrana za za šefa države.  

Uloga Poljske

U svojoj knjizi „Horoscopes of Europe“, astrolog Marc Penfield kaže: „Minsk is the largest city between Moscow and Warsaw“. Ova rečenica me je navela na zaključak da bi Poljska ovde mogla imati neku važnu ulogu, budući da je MC Mladog Meseca 20. januara 2015 bio na 15 º Vodolije (što je stepen koji vezujem za Poljsku). No, kako je Mesec Angele Merkel isto na 15 º Vodolije, i kako je u kvadratu sa 15º Škorpiona (Minsk) – nije ni čudno što i nakon potpisanog primirja sukobi u Istočnoj Ukrajini su nastavljeni. Kvadrat nikad ne dovodi do realizacije, nego se stvari prekidaju na pola puta.

Po meni, pregovore bi trebalo premestiti možda baš u Varšavu, jer bi Poljska, zajedno sa Angelom Merkel, mogla, u ovom rusko-ukrajinskom sukobu, dobiti nekako   na  značaju, da li direktno, ili indirektno, ostaje da vidimo...S' druge strane, kvadrat "vuče",pa to što se stvari dešavaju baš u Minsku, a ne negde drugde, ima isto smisao i svrhu..., jer je reč o nekim prošloživotnim akcijama nezavršenim od pre, između nemačkog, poljskog i beloruskog naroda... Takođe, moramo da imamo u vidu da je Poljska važna NATO baza, i da je njena uloga svakako velika. 

Inače, o centralnoj ulozi Nemačke, pa samim tim i nemačkog naroda, u vremenu ispred, pisala sam u članku "Berlin i osa 20º Ovna - 20º Vage ".

Biće zanimljivo pratiti sledeće eklipse, budući da će one pokrenuti Veliki Fiksni Krst preko 15º , tzv. "Avatar stepenove", što će sigurno odraziti kako na Belorisiju, tako i na Poljsku. 

1. 07. avgust, 2017 - Lunarna eklipsa na 15 º Vodolije 25'
2. 08. novembar 2022 - Lunarna eklipsa na 16 º Bika 01'
3. 05. maj 2023 - Lunarna eklipsa na 14 º Škorpiona 58'

Izvori:
"Horoscopes of Europe", Marc Penfield
"Horoscopes of the USA and Canada", Marc Penfield
"The Book of World Horoscopes", Nicholas Campion
http://www.esoteric.kiev.ua/astrology/ukraine1.html (horoskop Ukrajine)

субота, 14. фебруар 2015.

Hrvatska i 3º Škorpiona Objavljen: 14. februar, 2015. | Autor:Smiljana Gavrančić

Hrvatska i 3º Škorpiona

Objavljen: 14. februar, 2015. | Autor:Smiljana Gavrančić Nedavno, 11. januara, 2015. godine, po prvi put u istoriji, Hrvatska je na čelu države dobila ženu za vladara. U drugom krugu predsedničkih izbora Kolinda Grabar Kitarović je odnela pobedu nad Ivom Josipovićem, sada već bivšim  predsednikom Hrvatske. Sekundarni Mesec Hrvatske (narod , žena) je u tom trenutku bio pozicioniran na 2º Škorpiona 58’, dakle, vrlo blizu 3º Škorpiona! Na 3º Škorpiona Hrvatska ima midpoint (tačku srednjeg rastojanja) Marsa (vojska, energija) i Severnog mesečevog čvora (budućnost), te je ovo vrlo lep znak da je budućnost Hrvatske u znaku energije, tj. bogatstva. Ali, budući da je potrebno sa energijom kružiti na pravilan način, ovde može jako puno toga da se dobije, ali isto tako i izgubi...

Takođe, kako se u horoskopu Italije Mesec nalazi na 3º Škorpiona, onda nam je jasna i tesna veza Hrvatske i Italije, budući na uticaj koji je Italija imala na području Istre i Dalmacije koji se oseti i danas.No, zanimljivo je da sam Rim upravo mapirala preko puta, na 3º Bika (više o ovome možete čitati u mom članku Večni Rim i 3º Bika )Uticaj Starog Rima je prisutan danas u gradovima poput Splita (Dioklecijanova palata), Puli (Arena) i sl. Sama pulska Arena nas može asocirati na mesto krvi i rata, gladijatorskih borbi što jeste simbolika egzatlacije Plutona i pada Meseca, dok nas mesto poput Splita može asocirati na onu stranu egzaltacije Plutona gde imamo ogromno bogatstvo... Tamo je i Jupiterov hram što svakako upućuje na bogatsvo, i vrlo jako energetsko mesto, ali pre svega u spiritualnom, duhovnom, smislu, dok bih za Pulu pre rekla da je mesto krvi i rata i negativne  strane 3º Škorpiona.  TAČKA GDE SVE NESTAJE I GDE SVE NASTAJE

Hrvatska se primarno vezuje za znak Device, ali sam stepen unutar Zodijaka sa kojeg „vibrira“ ova bivša SFRJ republika, po svemu sudeći  bio bi 3º Škorpiona, stepen pada Meseca, ali ujedno i stepen egzaltacije Plutona. To je vrlo moćno mesto unutar Zodijaka, jer je ovo tačka gde sve nestaje, ali ujedno i tačka gde sve nastaje, nakon što je sve nestalo. Ovde treba imati „emotivnu lakoću“ (pad Meseca) jer samo tako se otvaramo za bogatstvo koje nam nudi bog podzemlja, Pluton.

U stepenu pada Meseca  mi možemo imati onaj deo hrvatske istorije vezan za Nezavisnu Državu Hrvatsku (NDH), Ante Pavelića,  logore i masovna stradanja tokom Drugog svetskog rata  (Jasenovac). S’ druge strane, u stepenu egzatlacije Plutona mi imamo sliku velikog podzemnog bogatstva, ogromne energije, te izjava Kolinde nakon pobede „Hrvatska će biti najbogatija zemlja na svetu“ koliko god bila nerealna – nije daleko od pameti. Ovde je potrebno samo, ponavljam, biti „emotivno lagan“, naučiti se opraštanju, „sahraniti prošlost“, da bi se sve novo što posejemo bilo postavljeno na potpuno zdravim osnovama, pa samim tim i donelo blagostanje, bogatstvo. Pluton je nesvesna planeta, dok je Mesec podsvesna, dakle, ovde nema svesnosti, a upravo je svest potrebna da bi se neki obrasci ispravili i da ih ne bismo ponavaljali.

Kraljevina SHS

Zanimljiva je i pozicija Ascendenta Kraljevine SHS (Srba, Hrvata, Slovenaca) na 3º Lava, što je praktično slika Beograda kao glavnog grada. Sada nam je jasno zašto ova zajednica nije mogla opstati i zašto su Hrvati imali potrebu tokom Drugog svetskog rata stvarti Nezavisnu Državu Hrvatsku (NDH), jer 3º Škorpiona (Hrvatska) je u kvadratu (sukob) sa 3º Lava (Asc KSHS-Beograd). Kvadrat uvek signilizira da će stvari biti prekinute na pola puta, ali i da do akcije mora doći. Dakle, KSHS je bila neki vid neminovnosti, ali je raspad bio takođe neminovost.

Ne mogu a da ne dodam da trenutni horoskop Republike Srbije, što je zapravo trenutak donošenja Ustava iz 2006, ima osu Asc-Desc preko 3º Vodolije/3º Lava što isto upućuje na neki vid mogućeg problema na realaciji Zagreb-Beograd, u smislu da se dogovori, pregovori mogu prekidati na pola puta i da stvari mogu ostajati nedovršene...


PREDSEDNIČKI IZBORI – JANUAR 2015

Kolinda  ima izuzetnu biografiju, koja jako upućuje na znak Škorpiona, osmi znak u Zodijaku, Pluton, ali i na Sjedinjene Američke Države. U periodu od 2005 do 2008 bila je ministarka spoljnih poslova i evropskih intergracija. Od 2008 do 2011 obavljala je dužnost ambasadora Republike Hrvatske u Sjedinjenim Državama, a od 2011 je bila pomoćnica NATO-a za javnu diplomatiju. Za vreme njenog diplomatskog angažmana u SAD-u, Hrvatska je primljena u NATO, 01. aprila, 2009. Inače, njena vezanost za Sjedinje Države potiče još iz doba rane mladosti kada putem razmene odlazi u saveznu državu Novi Meksiko gde je maturila u jednoj srednjoj školi u Los Alamosu.Postidplomske studije je odbranila tezom o američko-sovjetskim odnosima u doba Hladnog rata sa osvrtom na Reganovu administraciju.

 Naime, kao mundanom astorlogu, prvo što mi je zapalo za oko, kada sam pogledala horoskop za trenutak otvaranja biračkih mesta 11. janaura, 2015. bila je pozicija MC-a na 8º Škorpiona – što je Ascendent Sjedinjenih Američkih Država, ali takođe i mesto gde se u karti Evropske Unije nalazi Sunce (Brisel) kao vladar Ascendenta EU na 18º  Lava. Dakle, prvo što sam pomislila je bilo sledeće – Evropskoj Uniji i SAD-u su ovi izbori izuzetno važni, i Nebo mi kao astrologu šalje znak pored puta da bi pobednik ovih izbora mogao biti upravo onaj kandidat koji ima jaku vezu sa Sjedinjenim Državama!


Deseto polje uvek opisuje vladajuće,dok 4. polje opisuje opozicionog kandidata. Ivo Josipović je bio vladajući kandidat, i on je predstavljen Marsom kao vladarem MC-a sa 8º Škorpiona. Kao što vidimo, Mars je vrlo slab, jer se nalazi na 29º Vodolije, i jasno upućuje na neki kraj, odlazak (29º uvek upućuje na kraj, to je stepen koji ne donosi materijalizaciju, dok znak Vodolije može najaviti neke iznenadne promene). Mars ima inkonjunkciju sa Mesecom (narod) koji je na stepenu pada Venere (finansije), na 27º Device, pa je ovo slika naroda koji je u nekom vidu finansijskog pada i koji teško da će daći podršku Josipoviću, i to pre svega iz razloga ekonomskog nezadovoljstva. Dispozitor Marsa je Saturn u Strelcu, gde se Mars (vatrena planeta) oseća bolje nego na 29º Vodolije. Prvi aspekt koji će Mars napraviti je sekstil sa Mesecom (narod) kada Mesec bude prešao iz znaka Device u znak Vage. No, kako je u Vagi Mars (Josipović) u izgonu, ovaj čovek nije dobio potrebnu većinu za pobedu i drugi predsednički mandat.

Pogledajmo sada četvrto polje koje je u Biku i koje opisuje Kolindu kao opozicionog kandidata na nedavnim izborima. Venera je vladar, i nalazi se na 9º Vodolije, u konjunkciji je sa Merkurom (glasovi) sa 8º Vodolije. Sve to se nalazi na početku konstelacije Delfin koja se vezuje za Daleki Zapad, Sjedinjen Države – Kolinda je naime dobila veliku podršku od glasačkog tela iz dijaspore. Dispozitor Venere (Kolinda) je takođe Saturn iz Strelca, dakle, ista planeta koja je dispozitor i Marsa (Josipović),ali, kako Mesec (narod) prelaskom iz Device u Vagu voli Veneru (Kolinda) jer je to znak sedišta za Veneru, Kolinda je odnela pobedu nad Josipovićem.

ULAZAK U NATO 2009

Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske, i svakako da horoskop prestonice možemo analizirati kroz bitne događaje u istoriji. Pogledajmo poziciju sekundarnog MC-a (reputacija glavnog grada) za trenutak kada je Hrvatska postala članica NATO-a. Upravo vidimo da se radi o 2º Škoropiona 31’, što je u dozvoljenom orbisu + - 30’, dakle, veoma blizu 3º Škorpiona – egzaltacija Plutona, pad Meseca.


U to vreme na čelu države se nalazio Stjepan Mesić, poslednji predsednik SFRJ, i prvi demokratski predsednik Republike Hrvatske, nakon Franje Tuđmana. Ako pogledamo Solar Arc direkcije ovog čoveka, nalazimo da je baš tada Mesec (narod) bio pozicioniran na 2º  Škorpiona 41’, što bi značilo da je tokom 2009 godine prelazio preko 3º Škorpiona!Veza NATO-a i Kolinde na izborima 2015

Vrh desetog polja (MC-reputacija) u horoskopu NATO-a se nalazi u Jarcu, i Saturn je vladar. Međutim, Saturn je vladar i 12. polja horoskopa NATO-a, a 12. polje uvek opisuje neke skrivene akcije, namere. Zanimljiva je pozicija Solar Arc Saturna NATO-a u trenutku Kolindine pobede. Upravo ga nalazimo na 3º Škorpiona!HRVATSKA POSTALA ČLANCIA EU 2013

U julu 2013., Hrvatska je postala punopravna člancia Evropske Unije. Ako opet posmatramo horoskop Zagreba kao prestonice, nalazimo da je Solar Arc Sunce (ugled) tada bilo baš na 3º Škorpiona, dok je Solar Arc Mesec (narod) Zagreba bio takođe veoma blizu 3º Škorpiona, tačnije na 2º Škorpiona 44’! Sve ovo jasno upućuje na značaj 3 º Škorpiona po ovu zemlju kao i na njen veliki udeo unutar NATO alijanse kao vojnog saveza. Ovde je potrebno samo energiju upotrebiti na pravilan način, paziti da neka vojna akcija nema za posledicu stradanja naroda (pad Meseca – 3º Škorpiona)!Pogledajmo i horoskop trenutka kada je Hrvatska postala članica EU. Uviđamo upravo Veneru, esencijalnog signifikatora za finansije, a ovde i vladara 2. polja (bankarski sistem zemlje) na 3º Lava, što je u kvadratu sa 3º Škorpiona, pa ono što je ulazak u EU doneo Hrvatima jeste upravo problem ekonomske prirode.Venera sobom nosi Južni čvor (gubici) iz 2 (bankarski sistem zemlje), pa je više nego očigledno da ovde imamo sliku dugova. Ovo je slika bankarskog sisitema zemlje koji se može naći u ozbiljnom problemu (kvadrat sa stepenom egzaltacije Plutona, 3 º Škorpiona), jer građani Hrvatske neće biti u mogućnosti da otplate svoje kredite...

I na kraju, poznavajući prirodu 3º  Škorpiona, postavljam pitanje šta se to nalazi duboko ispod zemlje na prostoru Republike Hrvatske, o kakvoj vrsti bogatstva bi se moglo raditi? Da li je upravo Kolinda, kao mitološka Persefona, ta koja će na pravi način ovladati Plutonovim carstvom i postati gospodarica istog? Ostaje da vidimo, ali svakako da bi žena vladar mogla načiniti veliki preokret po ovu zemlju, uz, ponavljam, neminovnost EMOTIVNE LAKOĆE...


Zanimljivo je da Kolinda dolazi  iz škorpionskog grada, iz Rijeke...


Konačno, Hrvatska ima izuzetan geostrateški položaj, budući da izlazi na more, te vrlo moguće da su i hrvatska mora ta koja skrivaju bogatstvo, no, Vode (emocije) moraju prvo biti čiste, očišćene od  sećanja predaka ...


Izvori:
"Horoscopes of Europe", Marc H. Penfield (horoskop Zagreba)
 "The Book of World Horoscopes", Nicholas Campion (horoskop Hrvatske)
"Knjiga srpskih horoskopa", Branka Stamenković 

Mitologija Sunca Aaron Spelling - početak 'reke', u krivni 'reke', i konačno, kraj 'reke'... Objavljeno: 23. Jun, 2019 I Autor: Smiljana Gavrančić

Mitologija Sunca Aaron Spelling - početak 'reke', u krivni 'reke', i konačno, kraj 'reke'.. . Objavljeno: 2...